Familien om Maren

Hvad beretter familien?

Til alt held findes der en lille håndskrevet slægtsbog, som jeg har en stencil kopi af. Den er håndskrevet i folio-format, og kaldet ”Familien Ibsen Møllers Slægts-Bog” og synes skrevet af H.  Flyger. Den er udateret, men med oplysninger frem til 1927. 

Her er Maren’s liv beskrevet i en biografi – og det er opgivet at hun er døbt 8/4 1803 i Sejlstrup sogn, og i øvrigt kaldes hun ”Maren Hansdatter (Blichfeldt) ”. 

Fra slægtsbogen dette:

“Hans hustru Maren Hansdatter (Blichfeldt) er født paa en af Aalstrupgaardene i Sejlstrup sogn, Hjørring Amt, og døbt d. 8/4 1803. Hvorledes hun var kommet til Køge vides ikke, men hun var der blevet adopteret af Murermester Hans Christian Bregentved og Hustru Johanne Christensdatter af Køge, der indsatte hende som Universalarving med Cordicil af 8/4 1837, “da hun forventes fremdeles i vort Liv, at hun ville bære den samme ømme Omsorg for os, som hun hidtil har ydet os. Disse Folk ansaas for at være meget vel farne, de ejede et 2-etages Sted paa Køge Torv.

Den gang gemte Folk deres midler i Strømpeskafter og da de var døde, havde en uærlig husven stjaalet alle Pengene, saa Bedstemoder blev hysset. Hun tænkte meget over denne Sag og drømte en Nat, at hans Bregentved kom ind af døren og sagde : “Maren, Maren, alt skal blive opklaret!” Men der kom aldrig nogen Klaring i den Sag.

Bedstefaders Sygdom tog til, og der kom trange Kaar for familien. En anden Aarsag hertil var, at deres ældste Barn Christian Helmod Møller døde efter en Nervefeber. Han var sin Faders Øjensten, og han tog sig hans Død meget nær. Bedstemoder mente at hun lettere kunde skaffe Hjælp, naar hun rejste til sin Hjemstavn, derfor rejste de til Hjørring og tog Bolig der. Bedstefader kunde imidlertid ikke finde sig til Rette under de nye Forhold og forlod Kone og Børn og vendte ene tilbage til Køge, hvor han døde kort tid efter af Tæring d. 3/5 1849. Bedstemoder var nu ene med sine 3 Pigebørn; hun blev støttet af sin broder Anders Hansen, som ejede Fødegaarden og var Ungkarl. Han var ret velstillet, da han under et Ordskifte kom med en Bemærkning om at Bedstemoder og hendes børn spiste Naadsens Brød hos ham, blev Bedstemoder saa vred, at hun rejste til Aalborg med hele Familien.

Her levede hun den en kummerlig tilværelse ved at sy for Forretningerne; siden fik den ældste Datter oprettet
en Skole for Smaabørn, hvilket var en stor Hjælp. Onkel Anders fortrød de ubetænksomme og fornærmende Ord, han havde brugt og kom en Dag kørende med en hel mængde Fødevarer, som han vilde give sin Søster, men hun vilde ikke modtage noget af ham, og han maate tage dem med hjem igen.

Han testamenterede siden sin Gaard og alt, hvad han ejede til sin Søsterdatter Margrethe. Det skete her lige som i Køge, at tyvagtige Slægtninge stjal alle de kontante Penge efter Morbroderens Død.

Margrethe blev gift med Ratje Mathias Lorentzen, fra Gl. Vraa. Den yngste Datter Petrine blev gift med Søren Flyger fra Bakkegaarden. Bedstemoder var imidlertid vendt tilbage til Køge, hvor hendes ældste Dater Sine giftede sig med Boghandler Willerslev i Køge, der var Bedstemoders Lavværge.

Efter saaledes at have faaet sine Børn forsørget, kunde hun se en roligere fremtid i Møde. Hun henlevede sine sidste 2 Aar af sit Liv hos sin yngste Datter i Torderup, hvor hun døde d. 3/6 1876 og blev begravet paa Gunderup Kirkegaard. Hun var en energisk, dygtig og retsindig Kvinde, der havde prøvet Livets Storme. “

Der står også disse faktuelle oplysninger:

” A1. Grdmd. Hans Jørgensen i Aalstrup, født i Febr. 1736; død d. 9. Nov. 1840 – 84 3/4 Aar gl. Hustru Mette Jensdatter, født i dec. 1769 og død d. 24/2 1809, 40 1/4 Aar gl. Der var 6 børn.

B1. Christen Hansen, døbt d. 17/5 1795; død d. 23/2 1840, 43 ¾ Aar gl. (Sindssyg).

B2. Anders Hansen, døbt 26/9 1797; død d. 31/10 1850, 53 Aar gl.; ugift; overtog Gaarden efter Faderen.

B3. Jens Hansen, døbt d. 9/12 1798.

B4. Kirsten Marie Hansdatter, døbt d.28/6 1801.

B5. Maren Hansdatter (Blikfeldt); døbt d.8/4 1803; konf. 1817; død d.8/6 1876 i Torderup. 73 1/4 Aar gl.

B6. Helvig Hansdatter; døbt d. 12/5 1805; død d. 22/1 1809, 3 ¾ Aar gl.  “

 

Maren er den eneste der bærer tilnavnet Blikfeldt, og “kun” i parantes. Hvorfor alene hun kaldte sig Blikfeldt vides ikke, men det er lykkedes at finde ud af at navnet bæres af hendes farfar.

Blichfeldt er et præste- eller adelsnavn med kendt slægtsarbejde. Der er flere bøger. Det starter vist med Otto Blichfeldt, Våbenmester for Christian den III. Født i Westphalen ca. 1495. 

 

Påstanden om Maren Blichfeldts oprindelse styrkes i øvrigt af, at datteren Helmine / Helene Nicoline Margrethe Møller, født 1838, først er plejedatter i 1850 hos Anders Hansen (Marens bror og på fødegården), og senere bliver gift og bor i Aalstrup i Sejlstrup sogn. Her får hun 3 børn 1861 til 1865, og dør her i 1867. Så en tilknytning til denne meget lille lokalitet er dokumenteret.

Med den gode dokumentation der er samlet, kan det slås fast at Maren Blichfeldt virkelig er datter af Hans Jørgensen og Mette Jensdatter. Hun har vel fået tilladelse til at bære Blichfeldt navnet, fordi faderen Hans Jørgensen kommer af Blichfeldt familien, og faktisk er i familie med præste-slægterne. Hendes konfirmation i 1817 i Sejlstrup sogn bringer ikke klarhed, hun er nævnt, men uden henvisning til Blichfeldt. Læs mere andetsteds …..